[Phân tích JSON trong Android phần 2] Insert dữ liệu
Phần trước mình đã hướng dẫn các bạn phân tích một chuỗi JSON được lấy từ WebSevice, hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần thêm dữ liệu vào bảng. Xem lại bài viết: Lấy dữ liệu từ MySQL Phân tích JSON trong Android phần 2 Insert dữ liệu Tiếp tục với project hôm trước,… (0 comment)

[Phân tích JSON trong Android phần 1] Lấy dữ liệu từ MySQL
Phân tích JSON là công việc khá quan trọng và thường xuyên trong lập trình Android. JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp… (2 comments)