SQLite trong Android – [Phần 1]
SQLite trong Android SQLite Database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng (Mozilla Firefox sử dụng SQLite để lưu trữ các cấu hình, iPhone cũng sử dụng SQLite) Giới thiệu về SQLite trong Android Xem thêm: Sử dụng Camera trong Android WebView… (0 comment)